Een belangrijk onderdeel van het project is participatief driedimensionaal modelleren (P3DM), een op de gemeenschap en op belanghebbenden gebaseerd proces dat lokale ruimtelijke kennis met topografische gegevens integreert om te komen tot een fysiek driedimensionaal model dat wordt samengesteld door de deelnemers. De waarde van een marien participatief 3D-modelleerproces ligt in de betrokkenheid van belanghebbenden vanaf het begin van het planningsproces, wat kan resulteren in effectievere, transparantere en duurzamere interventies. Tevens kan het een collectief besluitvormingsproces bevorderen dat ertoe leidt dat men zich de ruimtelijke planning eigen maakt. Een mariene P3D-model kan een krachtig communicatie- en onderhandelingsinstrument vormen voor door actoren geleide maritieme ruimtelijke planning. Deze benadering zal het mogelijk maken dat informatie die alleen beschikbaar is bij bepaalde belanghebbenden beschikbaar wordt voor iedereen, waardoor de kennis van alle deelnemende belanghebbenden, maar ook van de overheid en het grote publiek, aanzienlijk wordt vergroot.

 

P3DM BROCHURE FINAL

 

 

 

 

De stakeholderanalyse zal ervoor zorgen dat actoren wiens belangen in acht moeten worden genomen bij de ontwikkeling of implementatie van mariene ruimtelijke plannen nauwkeurig zijn geïdentificeerd, evenals hun verschillende rollen.

StakeholderAnalysisSr

 

 

 

 

 

Er zal een evaluatie worden gemaakt van de capaciteitsbehoeften (CNA) zodat lacunes in capaciteiten worden geïdentificeerd (zowel vanuit technisch oogpunt als vanuit het oogpunt van betrokkenheid) en om de bestaande en latente capaciteit te belichten. De beoordeling van de capaciteitsbehoeften zal worden gedeeld met de belanghebbenden via het platform voor contact en overleg en een capaciteitsversterkingsplan met activiteiten, zoals workshops, trainingen en certificaatprogramma-activiteiten – waaronder de Blue Solutions online training door het CBD die planners en beleidsmakers in staat stelt om zich te ontwikkelen en zich bezig te gaan houden met plannings- en implementatieprocessen voor de zee en kust – zullen worden gepresenteerd aan de belanghebbenden.

 

De gap-analyse met betrekking tot gelijkwaardigheid voor inheemse volkeren (IP's) en gender kijkt naar de impact op inheemse volkeren en vrouwen om ervoor te zorgen dat belanghebbenden uit gemarginaliseerde groepen in staat worden gesteld actief, ten volle en vrij deel te nemen, met begrip van de verschillende motivaties, belangen en beperkingen van een actie / proces. Deze analyse wordt uitgevoerd met volledig respect voor de unieke identiteit, cultuur, waardigheid, bestaansmiddelen en mensenrechten van de gemarginaliseerde groepen. Verder stelt deze gap-analyse voor IP's en gender de uitvoerders in staat maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de projectresultaten niet direct of indirect resulteren in nadelige effecten op vrouwen en op de waardigheid, mensenrechten, bestaansmiddelen of cultuur van inheemse volkeren. Binnen de actie kunnen aanvaardbare compromissen (win-win) en het beperken van nadelige effecten op de sociaal-economische omstandigheden evenals de verdeling van middelen en voordelen voor inheemse volkeren en vrouwen worden bereikt door de gap-analyse en de identificering van de belangen, zorgen, behoeften, motivaties en beperkingen van beide gemarginaliseerde groepen.

EqGAPAnalysisFeb2019

 

 

 

Het CDB Gap-analyse rapport over Suriname, de evaluatie van de nationale wetgeving met betrekking tot regelgeving over beheer van het zeegebied zijn bedoeld als leidraad voor de te ondernemen activiteiten om Suriname dichter bij het bereiken van de Aichi-doelen te helpen komen die in dit project worden aangepakt. Verwacht wordt dat een verbeterd beheer van de zee de impact van menselijke activiteiten in de gehele Exclusieve Economische Zone zal beperken.

Het rapport evalueert en analyseert het bestaande nationale wettelijke en regelgevende kader voor de implementatie van het Verdrag inzake Biodiversiteit (CBD) en biedt een overzicht van de bestaande belemmeringen en principes en wettelijke normen met betrekking tot het beheer van de zee en identificeert leemten om de CBD-doelstellingen voor 2020 te halen. Ook worden initiële aanbevelingen over voorgestelde wijzigingen aangedragen. Bovendien worden belemmeringen voor de uitvoering van de CBD-doelstellingen voor 2020 vastgesteld en worden er tegelijkertijd aanbevelingen gedaan voor het wegnemen van dergelijke belemmeringen en worden de positieve en negatieve implicaties van voorgestelde aanbevelingen belicht.

Een levende GIS mariene atlas zal worden gemaakt zodra de 3D-modellen zijn voltooid. Een reeks processen zal worden uitgevoerd om alle lokale kennis, gepubliceerde / ongepubliceerde en van satellieten afgeleide gegevens in deze atlas te integreren. De atlas zal talrijke informatielagen bevatten die continu kunnen worden bijgewerkt. De dataproducten, met name geospatiale atlassen, die vervolgens worden geproduceerd, zullen belangrijk zijn om acties te informeren over de besluitvorming en het beheer met betrekking tot het mariene gebied.

 

 

All Logos EU MSP NoPAC